KERIMÄEN HISTORIASEURA: Tarjouspyyntö historian asiantuntijapalvelusta

Kerimäen historia III: haastattelut on Euroopan Unionin Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston ”Eurooppa investoi maaseutualueisiin” ja Leader-toimintaryhmä Piällysmies ry:n rahoittama kehittämishanke

 

Kerimäen Historiaseura ry                                                           5.9.2018

 

Tarjouspyyntö historian asiantuntijapalvelusta

Kerimäen Historiaseura ry pyytää tarjouksia leader-hanke ”Kerimäen historia III: haastattelut” asiantuntijapalvelusta. Tarjoukset alla todettuine selvityksineen on toimitettava viimeistään 25.9.2018 sähköpostitse osoitteeseen kari.rannanpiha@gmail.com tai kirjallisena osoitteeseen Kerimäen Historiaseura ry, puheenjohtaja Kari Rannanpiha, Harjutie 25, 58200 Kerimäki.

Tarjouksen tekijöistä käytetään alempana ilmaisua ”tarjoaja”.

Taustatietoa

Hankkeessa on tarkoitus pääosin sähköisessä muodossa saada tehdyksi, kootuksi ja jäsenneltynä tallennetuksi aikalaistoimijoiden haastatteluja – vähintään 50, enintään 100 henkilöltä – Kerimäen keskeisestä historiasta vuosilta 1981-2012. Haastattelutallenteiden pohjalta tulee myöhemmin eri hankkeena voida laatia kooste, joka muodostaa Kerimäen historia III -teoksen ytimen. Tavoitteena on Kerimäen viime vuosikymmenten historiaa monipuolisesti ja eri näkökulmista kuvaava haastatteluaineisto, jossa käydään läpi myös asioiden, päätösten ja tapahtumien taustoja ja niihin vaikuttaneita seikkoja. Kunnan ja kuntayhteisöjen, seurakunnan, elinkeinoelämän, kulttuurin, liikunnan ja muiden yhteisöjen ja toimintojen kuvausta. Aineisto kootaan vapaaehtoisvoimin haastatteluina, joita pohjustamaan kerätään paikallisten yhteisöjen toimintakertomuksia ja vastaavia julkaisuja. Hanketta ohjaa ja siitä vastaa Kerimäen Historiaseura ry:n hallitus ja toteutuksen hoitaa pääosin historiaseuran hankeryhmä talkootyönä.

Hankkeen toteutusaika on 1.8.2018-31.7.2019. Tarvittaessa hankkeeseen voidaan hakea jatkoaikaa. Jatkoajan pituus on enintään kuusi kuukautta.

Asiantuntijapalvelun pääasiallinen sisältö ja hankintamenettely

Historiatyön ammattilaiselta hankitaan haastateltavien valintaan, haastattelijoiden opastukseen, haastattelusopimuksiin, haastattelurunkojen laadintaan ja haastatteluaineiston käsittelyyn ja jäsentelyyn asiantuntijaosaamista, jotta koottava aineisto mahdollisimman hyvin palvelisi myöhempää historiateoksen laadintaa.

Kyseessä on palvelun ostaminen hankkeeseen itsenäiseltä palveluntarjoajalta. Täten historia-asiantuntija ei tule hankkeeseen työ- tai muuhun palvelussuhteeseen, vaan hänen pitää itse hoitaa kaikki työhönsä liittyvät viranomaismaksut ja -velvoitteet. Kerimäen Historiaseura ry hanketoimijana maksaa asiantuntijalle tarjouskilpailun perusteella asiantuntijapalvelusta sovitusta työmäärästä sovitun hinnan arvonlisäveroineen. Asiantuntija voi olla yksityishenkilö tai yhteisö.

Ostettavan palvelun määrää ei voida ennakolta aivan tarkasti sanoa. Kokonaistuntimäärä on 100-140.  Ostopalvelusopimuksessa tarkemmin sovittava asia. Tarjous pyydetään 120 tunnin perusteella. Työ painottuu valintaa välittömästi seuraaviin 3-4 viikkoon alkusyksyllä 2018 sekä kevättalveen 2019, kun haastatteluissa ollaan päästy loppuvaiheeseen.

Asiantuntijapalvelusta iso osa voidaan hoitaa sähköpostitse ja puhelimitse. Kerimäellä ajoittaista paikalla oloa vaativat lähinnä alkusyksyn haastatteluvalmistelut sekä kevättalvella tapahtuva tallenteiden käsittely ja jäsentely. Kerimäellä tapahtuvasta asiantuntijapalvelusta maksetaan välttämättömät matka- ja majoituskulut valtion matkustussäännön mukaan.

Asiantuntijan on pidettävä hankkeeseen tekemistään tunneista kirjaa, josta ilmenee, mitä tehnyt, missä ja kuinka kauan (tuntimäärä).

Asiantuntijaksi valittavan perusedellytykset

Hankkeeseen asiantuntijaksi valittavan tulee täyttää seuraavat perusedellytykset:

1) Ylempi korkeakoulututkinto Suomen historian tai vastaavalta alalta

2) Tutkijakokemusta Suomen historian alalta, erityisesti paikallishistorioiden tai vastaavien laadinnasta

3) Kerimäen paikallistuntemusta

4) Oltava ajankäytön puolesta todelliset mahdollisuudet paneutua hankkeeseen ja sen asiantuntijavaatimuksiin

5) Ei maksuhäiriömerkintöjä luottokelpoisuusrekistereissä.

Em. perusedellytysten täyttämisestä tarjoajan on annettava riittävät selvitykset tarjouksessa tai sen liitteenä.

Asiantuntijapalvelun oston valintaperusteet

Edellä kohdassa ”asiantuntijaksi valittavan perusedellytykset” vaaditut seikat täyttävien tarjoajien kesken valintaperusteina käytetään lisäksi seuraavia laadullisia tekijöitä (pisteytyksineen):

  • tutkijakoulutus Suomen historian alalta, tohtori (3 p)- tai lisensiaattitutkinto (2 p)
  • kirjallinen toiminta, julkaisujen luettelo (virallinen) (1-3 p)
  • Kerimäen paikallistuntemus (1-3 p)
  • tarjoajan laatima alustava työsuunnitelma (1-3 p)
  •  

Perusedellytystaso (kohdat 1-3) tuottaa 1 pisteen.

Tarjouksista valitaan kokonaistaloudellisesti edullisin. Tarjoushinnan painoarvo valinnassa on 40 % ja em. laadullisten tekijöiden yhteensä 60 %, kunkin 15 %.

Tarjouksen sisältö

Tarjouksen tulee sisältää

1) asiantuntijapalvelun tuntihinta arvonlisäveroineen

2) matkatunnin hinta arvonlisäveroineen

3) tarjoajan laatima alustava työsuunnitelma

4) tarjouspyynnön kohdassa ”asiantuntijaksi valittavan perusedellytykset” vaaditut selvitykset

5) tarjoajan yhteystiedot ja yhteyshenkilön yhteystiedot yhteystietoineen

6) tarjouksen voimassaoloaika (tarjouksen tulee olla voimassa ainakin 17.10.2018 saakka)

 

Tarjouksen jättäminen

Tarjous on jätettävä kirjallisena tai sähköpostilla viimeistään 25.9.2018. Kirjallinen tarjous osoitteella Kerimäen Historiaseura ry, puheenjohtaja Kari Rannanpiha, Harjutie 25, 58200 Kerimäki, ja sähköpostitarjous Kerimäen Historiaseura ry:lle osoitettuna sp-osoitteella kari.rannanpiha@gmail.com.

Lisätietoja

Lisätietoja antaa tarvittaessa Kerimäen Historiaseuran puheenjohtaja Kari Rannanpiha, kari.rannanpiha@gmail.com, puh. 040 5577 975.

 

 

Share